Intermediário

Kurban Ombros

Tríceps ∙ Ombros ∙ Peitoral ∙ Trapezio ∙ Costas

35 min